Civil

Redacció i negociació de tot tipus de contractes. Assessorament en conflictes i mediació. Procediments judicials entre particulars i/o amb empreses.

 

Assessorament en dret hereditari: herències, planificació de futur, repartiments de cabdal i altres.  Arrendaments, compravendes i prestacions de serveis, entre d’altres: tant de finques rústiques com urbanes.
Tanmateix portem a terme tot tipus de procediments judicials: monitoris, ordinaris  i canviaris, de reclamació de quantitat, embargaments preventius i altres mesures cautelars.
Peticions judicials de particions d’immobles, conflictes de veïnatge, delimitació de finques o retractes. Procediments de família i de suport a la discapacitat.  Tràmits mercantils i societaris.

Descripció del servei

L’assessorem en la redacció i negociació de tot tipus de contractes tant rústics com urbans: arrendaments, compravendes i prestacions de serveis.

Així mateix portem a terme tot tipus de procediments judicials: monitoris, verbals, ordinaris, hipotecaris i bancaris; tant els relacionats amb els seus béns (tota mena de litigis entre veïns i altres aspectes dels seus immobles) com els que sorgeixin arrel de  conflictes amb tercers.

Procediments de família (divorcis i altres) i mesures cautelars. Tota mena de procediments de jurisdicció voluntària (discapacitats, mediació i altres).

Pel que fa a la matèria hereditària o de successions, fem estudis sobre planificació de futur, càlculs d’impostos i preparació d’escriptures per a la inscripció al Registre de la Propietat (cancel•lacions de càrregues).

Serveis

Dret Agrari
Dret Elèctric
Dret Matrimonial i de Sucesions. Discapacitats
Dret Bancari i Concursal
Obligacions i Contractes. Dret Mercantil
Responsabilitat Extracontractual

Dret Agrari

Delimitacions d’heretats i finques rústiques; servituds de pas: camins, fites, i altres aspectes agraris. Procediment en el qual sempre estarà assessorat conjuntament amb un tècnic col·laborador del Bufet i especialista en la matèria (enginyer agrònom o arquitecte, segons cada cas). Rigor i minuciositat: som especialistes en dret agrari.

Dret Elèctric

Assessorament i gestió per a tota mena d’aspectes legals en relació a l’energia elèctrica: reclamacions civils judicials –i prèvia via amistosa i negociada- per actuacions il·legals de les companyies elèctriques, per impugnació d’activitats fraudulentes, resolucions de contracte anticipades per la companyia, etc.
Assessorament en la transició energètica i plaques solars i  autoconsum. Especialistes amb molta experiència en aquesta àrea tan complexa. (Link Cecot)

Dret Matrimonial i de Sucesions. Discapacitats

Tramitem tota mena de procediments de família. Mediació prèvia i si no és exitosa, la via judicial. Divorcis, modificacions de conveni i de mesures. Procediments pel suport a la discapacitat. Assessorament en poders notarials i de prevenció de futur.


Dret Bancari i Concursal

Execucions hipotecàries. Estudi i impugnació de clàusules abusives, swaps, negociacions per a dacions en pagament. Procediments concursals.
Estarà assessorat en tots aquests processos tan delicats pels millors especialistes i col·laboradors del nostre despatx. . Estarem amb vostè durant tot el trajecte i cercarem plegats la millor resolució.

Obligacions i Contractes. Dret Mercantil.

Arrendaments rústics i urbans, parceries i altres tipologies.
Assessorament en les vendes, compres, permutes i tota mena de transaccions. Pactes hereditaris i cessions d’usos.
Assessorament i operacions mercantils de tota mena. Constitucions, dissolucions i altres operacions societàries. Disposem d’ especialistes i col·laboradors economistes del despatx.

Responsabilitat Extracontractual

Reclamacions a privats i a companyies asseguradores per actuacions no  contractuals amb tercers, com ara veïns i altres particulars i/o professionals. Negligències i actuacions no ajustades a la llei.