Dret Administratiu

Procediments administratius i judicials

Tramitació administrativa de totes les especialitats: ens locals, autonòmics i estatals. Procediments judicials contenciosos administratius. Procediments davant de tribunals econòmics.

Descripció del servei

Tota mena de procediments administratius i judicials envers les Administracions Públiques: locals, autonòmiques i estatals.

I tot això en matèries de: dret elèctric (CECOT), dret agrari i del territori, responsabilitat patrimonial de l’administració, via pública, reclamacions contra ADIF-RENFE, llicències d’obres i activitats, subvencions, impostos i tributs, així com qualsevol altre procediment legal de caire públic.

Serveis

Dret Agrari
Dret Elèctric i Transició Energètica
Responsabilitat Patrimonial
Impostos, Tributs i Subvencions
Urbanisme, Llicències i Altres

Dret Agrari

Tot l’assessorament en dret agrari i de territori quan intercedeix l’administració: concessió de llicències de segregació de sòl rústic, ajuts a la producció agrícola. Delimitació de camins.

 

Dret Elèctric i Transició Energètica

Assessorament i gestió per a tota mena d’aspectes legals en relació a l’energia elèctrica: reclamacions administratives per actuacions il·legals de les companyies elèctriques, per la impugnació d’activitats fraudulentes, resolucions de contracte anticipades. Assessorament en la transició energètica. CECOT

Responsabilitat Patrimonial

Reclamacions en via administrativa i –si s’escau- en via judicial per  obtenir una compensació econòmica a favor de l’afectat i derivada de l’actuació de l’administració: ja sigui per comportaments actius que comportin la seva responsabilitat, ja sigui per la manca d’actuacions necessàries (deixadesa en la conservació de la via pública, informació insuficient a l’afectat, falta d’atenció mèdica, etc.) que facin que esdevingui responsable envers el reclamant perjudicat. Fem el seguiment exhaustiu i detallat en tot el procés.

Impostos, Tributs i Subvencions

Procediments administratius de tota mena: davant de l’AEAT; del TEAR o dels Jutjats Contenciosos Administratius,  per tal d’impugnar reclamacions de l’administració pública derivades d’impostos satisfets o comprovacions de valors per part de l’administració; reclamacions de reintegrament de subvencions percebudes (DUN;FEADER, etc) o de les que s’hagi denegat la seva concessió.

Urbanisme, Llicències i Altres

Tramitacions de Plans Especials en SNU (sòl no urbanitzable) i  SU (sòl urbà), impugnacions del POUM mitjançant al•legacions, recursos, fins el seguiment en la via judicial, tramitació de Plans Parcials, de Projectes d’urbanització, etc. Seguiment i assessorament legal de procediments d’expropiació, tant de la via administrativa com judicial. Procediment en el qual sempre estarà assessorat conjuntament amb un tècnic expert col·laborador del Bufet i especialista en la matèria (enginyer tècnic agrícola, topògraf, arquitecte..) segons cada cas.
Procediments sancionadors en activitats i obres, conflictes de llicències i permisos.