Altres serveis

Altres especialitats del Dret: Laboral, Penal i Mercantil

Formació en habilitats comunicatives i gestió del conflicte

PENAL

Menors

Assessorament legal i defensa del menor en tota mena de procediments penals

Accidents de circulació

Li tramitem tot el procediment de reclamació i compensació econòmica derivada d’ un accident de circulació, amb una experiència que ens avala més de quinze anys en aquesta especialitat. Seguiment del procés en la via amistosa amb la companyia asseguradora i, si s’escau, seguiment del procés judicial i celebració del judici, tot recolzant-nos de col•laboradors mèdics especialitzats en la matèria (valoradors del dany corporal).

Falsificacions i propietat intelectual

Assessorament i defensa en aquestes matèries, recolzats de tècnics especialitzats en les mateixes.

LABORAL

Acomiadaments improcedents, indemnitzacions, conciliacions, pensions d’incapacitat i sancions disciplinàries.

Un aspecte important a tenir en compte pel que fa a la filosofia de treball del Bufet Simon, és la creença de la necessitat d’adaptar-se a la nova situació econòmica mundial i intentar oferir un Servei Integral a l’empresa, així com remarcar la inqüestionable interdependència que existeix entre els àmbits legal i fiscal, pel que fa tant a la presa de decisions empresarials com en d’altres matèries.

 

Acomiadaments

Reclamacions de quantitat

Assessorament a l’empresa

Mercantil

Dins l’àmbit Mercantil Societari, l’assessorem en la constitució i vida ordinària de societats mercantils, cooperatives i associacions.


Societats

Estem especialitzats en la redacció d’estatuts i de tot tipus d’acords, secretaries de societats, assistències a juntes, i intervenim en operacions de fusió, escissió, dissolució o liquidació de societats.


Dret concursal

Alhora efectuem l’assessorament legal i fiscal per escollir l’opció més adient en cada cas. Seguiment exhaustiu de tot el procés.

FORMACIÓ

Formació en habilitats comunicatives per a la gestió de conflicte. Lideratge emocional i soft skills.

Formacions a mida: Oferim un programa formatiu ajustat a les necessitats de la teva empresa. 

 

Conferencies i xerrades

Podem concertar conferències puntuals sobre aspectes concrets del teu interès. 


Habilitats de futur
 

Assessorament a l’empresa

www.metaphorlife.com