CatalàEspañol

ADMINISTRATIU


Tota mena de recursos administratius, així com judicials contra les Administracions Públiques: locals, autonòmiques i estatals. I tot això en matèries de : llicències d’obres i activitats, subvencions, impostos i tributs, responsabilitat patrimonial de l'administració, urbanisme, reclamacions contra ADIF-RENFE, així com qualsevol altre procés contra els ens públics.

Urbanisme

Impugnacions del POUM mitjançant al•legacions, recursos, fins a la impugnació en via judicial, tramitació de Plans Parcials, de Projectes d’urbanització. Seguiment i assessorament legal de procediments d’expropiació, tant de la via administrativa com judicial. Procediment en el que sempre estarà assessorat conjuntament amb un tècnic col·laborador del Bufet i especialista en la matèria (enginyer agrònom o arquitecte) segons cada cas).

 

Estrangeria

Regulació d’expedients d’estrangeria:  visats, tramitació i renovació de permisos de residència i de treball (procediments de reagrupament familiar o arrelament). Alhora el representem en procediments judicials d’expulsió.

 

Responsabilitat Patrimonial:

Reclamacions en la via administrativa i judicial per a obtenir una compensació econòmica a favor de l’afectat i derivada de l’actuació il·legal de l’administració, ja sigui per comportaments actius que comportin la seva responsabilitat, ja sigui per la manca d’actuacions necessàries (deixadesa en la conservació de la via pública, informació insuficient a l’afectat, falta d’atenció mèdica, etc.) que facin que esdevingui responsable envers el reclamant.

 

Impostos, tributs i subvencions

Procediments seguits davant del TEAR o dels Jutjats Contenciosos per tal d'impugnar reclamacions de l’administració pública derivades d’impostos satisfets o comprovacions de l’administració, o bé respecte de reclamacions de reintegrament de subvencions percebudes o de les que s’hagi denegat la seva concessió.